Potrzebujesz
kredytu?

W związku z powyższym, stosownie do art. 13 Rozporządzenia, informujemy wszystkich naszych obecnych i przyszłych Klientów, WASZE DANE SĄ BEZPIECZNE:

 1. Administratorem danych osobowych jest DVL PROGRES spółka z o. o. s. k. , z siedzibą w Bielsko- Biała, ul. Piastowska 55, NIP: 547 218 02 94, KRS: 0000684612.
 2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować na w/w adres Administratora lub e-mail: biuro@dvl-group.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są/będą:
  a) w celu przygotowania oferty sprzedaży w odpowiedzi na zapytanie, umowy pośrednictwa sprzedaży/kupna, umowy pośrednictwa najmu/wynajmu, rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksów/ oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów do tych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia,
  b) w celu właściwej realizacji postanowień zawartych w w/w umowach i  innych niezbędnych dokumentach do tych umów na postawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającemu na ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ich dochodzeniu, a także obronie przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych– uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia,
  d) w celu umożliwienia kontaktu z podmiotami świadczącymi na rzecz DVL PROGRES sp. z o.o. s. k. usług tj. podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych preferuje się wycofywanie zgód wyłącznie drogą pisemną.
 5. Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:
  a) kancelarii notarialnej w zakresie przeprowadzenia czynności notarialnych,
  b) podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi niezbędne do wykonania umowy, tj. usługi księgowe, fakturowanie, dochodzenie roszczeń, usługi prawne,
  c) bankom w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunków powierniczych oraz w zakresie realizacji płatności,
  d) pośrednikom kredytowym w zakresie realizacji wniosków kredytowych/umów,
  e) podwykonawcom w zakresie dokonania stosownych ustaleń budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych,
  f) operatorom pocztowym i kurierom,
  g) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania – gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych preferuje się zgłaszanie w/w czynności Administratorowi danych osobowych wyłącznie drogą pisemną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umów, a po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych; maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla ich dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
  W zakresie danych przekazywanych podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych., jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.